Over uw privacy

Privacybeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw persoonsgegevens en daarmee uw privacy te beschermen. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van Loonbedrijf van der Maas gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Loonbedrijf van der Maas respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Loonbedrijf van der Maas handelt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is Loonbedrijf van der Maas?

Loonbedrijf van der Maas, gevestigd en kantoorhoudende te Oosterland, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 52939456.

Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt Loonbedrijf van der Maas?
Gebruik van onze diensten

Op de website van Loonbedrijf van der Maas kunt u bekijken welke diensten Loonbedrijf van der Maas aanbiedt en een passende dienst afsluiten. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken.

Uw gegevens:

Geslacht;
Voor- en achternaam;
Functie;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum.
Uw bedrijfsgegevens:

Bedrijfsnaam;
Rechtsvorm;
Financiële gegevens;
Factuuradres;
Postcode en plaats;
E-mailadres.
Toegangsgegevens (indien van toepassing):

Gebruikersnaam en wachtwoord tot benodigde CRM, CMS, software of platform;
Wanneer u e-mails of andere berichten naar ons verzendt, bijvoorbeeld via de contactformulieren op onze website, bewaren we die berichten. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Loonbedrijf van der Maas of die van een derde partij.

Automatisch gegeneerde gegevens

Om de website optimaal te laten werken, wordt automatisch gegenereerde informatie over uw bezoek aan de website verzameld en verwerkt. Het optimaliseren van de dienstverlening bestaat onder meer uit technische aanpassingen, voor bijvoorbeeld het goed weergeven van pagina’s en het beveiligen van de website. De informatie die wordt verzameld bestaat uit;

Het type apparaat (computer, mobiel, tablet) dat je gebruikt;
Uw IP-adres (nummer van uw apparaat, dat het mogelijk maakt uw apparaat te herkennen);
Het type browser;
Het besturingssysteem dat u gebruikt;
De pagina’s die u op website bezoekt en de items die u bekijkt.
Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Werk-, adres- en productiebestanden

Werk-, adres- en productiebestanden die voortkomen uit opdrachten, worden opgeslagen op interne servers tenzij u nadrukkelijk aangeeft de werk- en of productiebestanden verwijderd te willen zien. Voorbeelden van werk-, adres- en productiebestanden zijn verzendbewijzen en andere producten als resultaat van het afnemen van een dienst. Deze werk- en productiebestanden kunnen onder meer bestaan uit;

NAW-gegevens;
Bedrijfsnaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Financiële gegevens.

Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden, en op basis van de volgende rechtsgronden, worden gebruikt.

Het gebruik is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent:
Om het gebruik van de website mogelijk te maken;
Om gebruik van de diensten van Loonbedrijf van der Maas aan u te factureren.
De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Loonbedrijf van der Maas:

Om u informatie toe te zenden omtrent de eigen producten en diensten van Loonbedrijf van der Maas;
Reageren op vragen en/of klachten die u hebt;
Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
U hebt toestemming gegeven voor het gebruik of de verwerking van gegevens. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Loonbedrijf van der Maas rust, zoals:

Om informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.
Loonbedrijf van der Maas wil u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten zal Loonbedrijf van der Maas dat aan u laten weten. Ook kan Loonbedrijf van der Maas u op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd. Mocht u geen e-mailberichten van Loonbedrijf van der Maas willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@loonbedrijfvdmaas.nl. Daarbij kunt u zich te allen tijde afmelden voor e-mails die Loonbedrijf van der Maas stuurt d.m.v. een afmeldlink.

Gebruik door derden

Als u persoonsgegevens verstrekt aan Loonbedrijf van der Maas in verband met de diensten van Loonbedrijf van der Maas, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacy beleid blijkt.

Loonbedrijf van der Maas kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover u zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat u daarvoor toestemming geeft en dit vereist is in het kader van uw gebruik van de diensten van Loonbedrijf van der Maas en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde uw IP- of MAC-adres).

Zo kan Loonbedrijf van der Maas derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Loonbedrijf van der Maas. In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer het gunstige gevolgen heeft voor de dienstverlening aan de klant. De werknemers van Loonbedrijf van der Maas zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Ten slotte kan Loonbedrijf van der Maas uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Hyperlinks van derden

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Loonbedrijf van der Maas verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Loonbedrijf van der Maas heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacy beleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door Loonbedrijf van der Maas worden verwerkt. Loonbedrijf van der Maas accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Hoe lang bewaart Loonbedrijf van der Maas persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. De uiterste bewaartermijn is 60 dagen na beëindiging van het contract of na de laatste bewerking van de persoonsgegevens, m.u.v. verstuurde facturen welke gearchiveerd moeten worden ten laste van administratieve redenen. Tenzij Loonbedrijf van der Maas verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert Loonbedrijf van der Maas de wettelijke bewaartermijnen van 7-10 jaar.

Werk-, adres- en productiebestanden

Voor werk-, adres- en productiebestanden is er geen vastgestelde bewaartermijn, tenzij expliciet wordt aangegeven dat de betreffende bestanden verwijderd moeten worden.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers Loonbedrijf van der Maas of die van een derde partij. Loonbedrijf van der Maas maakt gebruik van servers in Nederland.

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Loonbedrijf van der Maas heeft passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Voor meer informatie over hoe Loonbedrijf van der Maas deze beveiliging inricht, kunt u contact opnemen via info@loonbedrijfvdmaas.nl.

Cookies

Via deze website kan Loonbedrijf van der Maas gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van je gegevens
Indien u de gegevens wilt zien die bij Loonbedrijf van der Maas over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@loonbedrijfvdmaas.nl. Loonbedrijf van der Maas zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek.

Als u naar aanleiding van uw verzoek tot inzage veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens, kunt u een verzoek hiertoe indienen via info@loonbedrijfvdmaas.nl. U kunt verzoeken dat Loonbedrijf van der Maas uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. Loonbedrijf van der Maas zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien Loonbedrijf van der Maas uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U hebt tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@loonbedrijfvdmaas.nl.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens en komt u er met Loonbedrijf van der Maas niet uit, dan kunt u gebruik maken van het beroep op de rechtsbescherming.

Vragen en feedback

Loonbedrijf van der Maas controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via info@loonbedrijfvdmaas.nl of een brief sturen naar Lage Maireweg 12, 4307 RS Oosterland , t.a.v. Loonbedrijf van der Maas

Samenwerken?

We gaan graag uw uitdaging aan

Neem contact op